Απώλεια ή κλοπή διπλώματος

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του διπλώματος θα χρειαστούν :1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
3. Αριθμός ΑΦΜ
4. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ31 (δίνεται στη σχολή)

Είσοδος χρήστη